kedd

Korona és kard

Miklós, a hírvivők ispánja két koppantást hallott belülről, ez volt a jel, hogy a király
szólani óhajt vele. Kitárta a nehéz, faragott ajtót, belépett. A király baldachinos ágyban
feküdt, a betegség meggyötörte.– Küldess Béla hercegért – mondta súlyos, koppanó szavakkal a király.Az emeleti folyosó árkádjai alól kiáltott le a várudvarra, megvárta, amíg a hírvivő nyeregbe
pattan és kivágtat a kapun. Visszament a király ajtaja elé, éppen idejében, hogy bejelenthesse
Salamon királyfit, aki kíséretével a szokásos reggeli látogatásra érkezett apjához.András király intett, hogy kéreti.A királyfi és kísérete a király szobájába lépett. Salamon apja ágya mellé állt, a király
hosszan, szótlanul nézte a fiát. Aztán megfogta a kezét, és így szólt:– Azt akarom, hogy a halálom után te legyél a király!Pár pillanatig még szorította a fia kezét, mintha eljövendő, nagy veszedelmektől szerette
volna megóvni, aztán keze fáradtan a takaróra csusszant, és egy parányi mozdulattal jelezte,
hogy a látogatásnak vége.A királyfi mélyen meghajolt apja előtt, és kíséretével együtt elhagyta a termet.Kint az ajtó előtt már összegyűltek a főurak, András király hű emberei.– Küldd be őket – parancsolta Miklósnak a király.


A főurak a király ágya köré sereglettek, Miklós odakinn az ajtó előtt hallotta, hogy a király
leülteti őket, koppantak, nyisszentek a széklábak. Hallotta a király hangját is.– Érzem, hogy nem sokáig élek már – mondta a király – és azt akarom, hogy halálom után a
fiam, Salamon legyen a király. Tudom, hogy ti mellettem vagytok, és tiszteletben tartjátok
akaratomat, de azt is tudom, hogy öcsém, Béla herceg beleegyezése nélkül Salamon nem uralkodhat.
Ezért is hívattam Béla herceget.Miklós érezte az ajtó előtt a benti feszültséget, egy pillanatra síri csend lett, majd mint
egy hirtelen dobütés, felcsattant az egyik főúr hangja.– El vele az útból!– Ha azt akarod, hogy a fiad legyen a király, meg kell ölni Béla herceget – mondta egy másik.A feszültség feloldódott odabenn, egyszerre beszélt mindenki, Miklós kővé dermedve állt az
ajtó előtt, Béla hercegre gondolt, akit rajongva szeretett a nép.– Meg kell ölni! Igen, Salamon lesz a király – hallatszott odabentről a főurak kórusa.Aztán röpke csönd támadt, és ebben a csendrésben szinte ijedten, elvékonyodott hangon szólalt
meg András király.– De jog szerint őt, Béla herceget illetné a korona.– Nem. Nem őt illeti – mondták azonnal, egymás szavába vágva a főurak. – Salamont már
megkoronáztattad, Béla herceg beleegyezésével. Akit megkoronáztak, az a király! Úgy van! Salamon
lesz a király.– Azért hívattam ide Béla herceget – mondta a király –, mert próbára akarom tenni. Hozzátok
ide a koronát és a hercegséget jelképező kardot.


A szolgák vörös posztóval terítették le az asztalt, a kincstárnok áhítattal nyitotta ki a
vasabroncsokkal övezett aranyozott ládát, s a koronát és a kardot az asztalra helyezte.– Választhat – mondta halkan a király. – Segítsetek fölkelni.Két hívére támaszkodva nehézkesen kikászálódott az ágyból.– Az ablakhoz – mondta.András király hosszan nézte a várkaputól az erdős hegyek felé vezető utat, a szíve hevesen
dobogott, ki tudja, mit szeretett volna jobban, hogy jöjjön már az öccse, vagy inkább ne jöjjön
soha.De akkor már az út végén felsejlett a porcsík, lassan-lassan a lovasok alakja is
kibontakozott a messzeségből. A lovasok élén fölismerte az öccsét, Béla herceget.– Jön – mondta, és két ember visszatámogatta őt az ágyáig, de András nem feküdt vissza,
királyi palástjában, ülve maradt az ágya szélén.Miklós meghallotta a várudvarra zúduló lovasok dobogását. Megjött – gondolta –, és
összeszorult a szíve. Szerette Béla herceget.Odabenn felcsendült a király hangja.– Ha békességgel a hercegséget akarja és a kardot választja, legyen az övé. De ha a koronáért
nyúl, öljétek meg.A szavak átszűrődtek az ajtón. Miklós összerezzent. A folyósón feltűnt Béla herceg magas
alakja, egyedül jött, kíséretét odalent hagyta. Miklós mereven nézte a herceget, s mikor az
bebocsáttatásra várva megállt előtte, hirtelen odasúgta neki.– Ha kedves az életed, a kardot válaszd.

Béla herceg értetlenül nézett rá, de magyarázkodásra nem volt idő, Miklós kitárta az ajtót,
és bejelentette:– Béla herceg.A herceg belépett királyi testvére elé, végigpillantott a feszült arcokon, nem értette, miért
van az asztalon a korona és a kard, ide-oda rebbent a tekintete.A király ekkor így szólt:– Herceg, én megkoronáztattam a fiamat, de nem kapzsiságból, hanem az ország békessége
kedvéért. Neked azonban szabad akaratod van. Ha a királyságot kívánod, vedd a koronát – ha a
hercegséget, válaszd a kardot; egyet közülük engedj át a fiamnak.Béla herceg előtt ekkor világosodtak meg Miklós szavai. Határozottan az asztalhoz lépett.A főurak keze kardjuk markolatára csusszant. Béla herceg fölemelte az asztalról a kardot, a
király megkönnyebbülten fölsóhajtott, válla előreesett.– Legyen a fiadé a korona, és add nekem a hercegséget.A király minden erejét összeszedte, fölemelkedett, és meghajtotta a fejét az öccse előtt.Miklós odakinn az ajtófélfának támaszkodott, és megtörölte verejtékező homlokát.

Nincsenek megjegyzések: