kedd

Jankula

A szép Morzsinai lány a tükör előtt állt, ruhákat próbálgatott magára, illegette, billegette
magát.– Hát te mit cicomázod magad? – kérdezte tőle az anyja.– Anyám nem hallotta? – csodálkozott a lány. – Ma érkezik a városba Zsigmond király, én is
ott akarok lenni az ünneplő nép között.Elfelhősödött a gazdag bojárasszony arca.– Na vesd csak le magadról a tarka ruhákat. Dehogy mégy te a király elé! Amíg itt táborozik a
városban, ki sem mozdulhatsz a toronyszobából!Azzal már tuszkolta is a lányát a toronyszoba felé.– Bolondul a király a szép lányokért. Más se kellene, mint hogy szemet vessen rád.Becsapta a lánya után a toronyszoba ajtaját, kétszer is ráfordította a vaskos, cirádás
kulcsot.Ijedten üldögélt a leány a súlyos, barna bútorok között, fázósan összehúzta magát. A királyra
gondolt. Milyen ember lehet? S távolról már hallotta is a dobok, kürtök hangját, az utcáról a
megélénkülő zsivajt, a fölfölcsendülő éljeneket. Jön a király. A lány nem tudta megállni,
odalopódzott a toronyszoba ablakához, elhúzta a függönyt és kilesett. Vitézek léptettek odalent
lobogó sörényű, kényes paripákon, meg nem mondta volna azt senki, melyik közülük a király, a
Morzsinai 75leány szeme mégis kitágult, és egy fekete paripás
vitézre szegezte tekintetét – csakis ő lehet a király.Zsigmond király ekkor – mert valóban ő volt –, mintha megérezte volna a bőrén a lány
tekintetét, fölpillantott a toronyszoba ablakába. Meglátta a meseszép arcot, egy mozdulattal
megállította a lovát, egy pillanatig farkasszemet nézett a király meg a lány, aztán a helyére
libbent a függöny, Zsigmond hirtelen nem is tudta, a valóságban is látta ezt a csodálatos
leányarcot, vagy csak látomás volt. Lova magától megindult, s a király a mellette lévő lovashoz
szólt:– Ki lakik ebben a tornyos házban?– A gazdag Morzsinai bojár.– Szép-e a felesége?– A felesége, felséges uram, jól benne van már a korban és kövérebb is a kelleténél.– Hát lánya van-e?– Van bizony, és mondom neked, nincs nála szebb széles Erdélyországban.– Estére azt a lányt hozzátok a szállásomra.A lány fénylő arccal ült a homályba hulló toronyszobában, most már nem zavarták a komor
bútorok, nem zavarta a falakból áradó hűvösség. A király kigyúló szemét látta, melegítette őt
Zsigmond szeme. S akkor meghallotta, hogy zörgetnek a kapun. Rázendítettek a kutyák, hallotta a
vastag tölgyfakapu csikordulását, valaki a kutyákat csitította, hallotta az apja dörmögő, ijedt
hangját, az anyja lamentálását, a zajok egyre közeledtek a szobájához, s hallotta, ahogy
megfordul a kulcs a toronyszoba ajtajának zárjában. Az ajtónyílásban megjelent az anyja meg az
apja megszeppent arca, mögöttük homályba hulló idegen arcok, láthatta a lány, katonák.

– A király hívat – mondta az anyja.A lány büszke arccal fölállt, termete sudár, mint egy fejedelemasszonyé.– Mi lesz veled, kislányom – sápítozta az anyja, a lány bátorítóan rámosolygott, és
magabiztosan mondta:– Ne félts engem, anyám. Mehetünk.Kinyíltak a király szállásán a nagy szárnyas ajtók, az alabárdosok félrehúzták az útból
keresztbe tett fegyvereiket, a lány belépett a király szobájába. Hosszú percekig csak álltak
egymással szemközt, aztán a király intett, hogy csukják be az ajtókat. Ráborult az éjszaka a
városra, a király szállása előtt mozdulatlanul álltak az őrök.Másnap reggel Zsigmond király a kapuig kísérte a lányt.– Menj Isten hírével – mondta neki –, a legszebb lány vagy, akit valaha is láttam.A lány szembefordult vele, bátran a királyra nézett.– És ha gyermekem születik – kérdezte –, mi lesz velünk?– Ne félj semmit, gondoskodom rólad is meg a gyermekről is.– De honnan tudod majd, hogy én állok előtted majd, és nem más?– Megismerlek én ezer közül is.– De ha mégsem. Király vagy, annyi emberrel találkozol, annyi gondod van.A király elmosolyodott.– Na jól van – mondta, és egy fénylő aranygyűrűt lehúzott az ujjáról –, fogd ezt a gyűrűt, és
ezt mutasd fel, ha elém járulsz. Erről tudni fogom, ki vagy.A lány a keblébe rejtette a gyűrűt, a király meg elindult a csatába, megostromolta Nikápolyt,
lerontotta, s 77aztán visszatért Budára. Vajon eszébe jutott-e
egyszer is a szép Morzsinai lány? A lány annál többet gondolt a királyra, már csak azért is,
mert bizony gyermeket várt tőle, s amikor eljött az ideje, meg is született a kisfiú.– Jaj, mi lesz veletek, mi lesz ezzel a szegény gyermekkel? – siránkozott az anyja.– Mi lesz a neve? – kérdezte az apja.– Jankula – mondta a lány.– Szegény, árva Jankula – sírta az anyja.– Ne féljen, anyám, van aki gondoskodjon róla – mondta a lány, és boldogan ringatgatta
Jankuláját.Egy szép napon éppen mosáshoz készülődött a lány, szappanozta a ruhát, a kis Jankula meg ott
feküdt az udvar közepén a bölcsőjében és nagyon keservesen sírt. A lány leöblítette a szappant a
kezéről, odament a bölcsőhöz.– Miért sír az én kis virágszálam? Nézd csak, mit adok neked. Csörgő. Játsszál szépen.De a kis Jankulának nem kellett se csörgő, se bábu, mind kihajigálta a bölcsőből, és bömbölt
tele szájjal. A lány körülnézett, látta, nem figyeli senki, benyúlt hát a keblébe, előhúzta a
király gyűrűjét és a kicsi kezébe nyomta. Mintha elvágták volna a sírást, Jankula elhallgatott,
boldogan gőgicsélve játszott a gyűrűvel, az anyja megnyugodva visszament a munkájához. Észre sem
vette, hogy az udvar fölött körözni kezd egy holló. A madár egyre kisebb köröket írt a bölcső
fölött, a kisgyerek felsikoltott, az anyja csak annyit látott, hogy a fekete madár kikapja
Jankula kezéből a gyűrűt, és feltelepszik vele a nagy diófa tetejére.– Jaj, a madár, a madár, lőjétek le, lőjétek le – jajveszékelt a lány.


Elősereglettek a cselédek, odasietett az apja, kapták az íjakat, nyilazni kezdtek a madárra.
De senki sem találta el, a holló meg elunta a nagy lármát és a röpködő nyílvesszőket, lomhán
szárnyra kapott. Majd megállt a szíve a lánynak, gyorsan kikapta az egyik szolga kezéből az
íjat, megfeszítette és kiröpítette a nyílvesszőt. A holló szíven találva, összecsukott szárnnyal
hullott a lábuk elé. A lány gyorsan kikapta csőréból a gyűrűt.– Egy percet sem várok – mondta –, megyek Jankulával Budára.– Minek mennél te Budára? Nagyon messze van az – mondta az apja.– Mert Budára kell mennem. Lakik ott valaki. Ahhoz.Már fogták is a lovakat, útnak indult a lány Jankulával. Budán karjába kapta a csecsemőt, és
egyenesen a királyi vár kapujához ment.– A királlyal akarok beszélni – mondta az őrnek.– Azt hiszed, hogy a királynak más dolga sincs, mint veled társalogni – gúnyolódott az őr.– Tudom én, hogy fogad – mondta a lány, és elővette a gyűrűt. – Mondd meg neki, hogy ennek a
gyűrűnek a tulajdonosa akar vele beszélni.Szaladt az őr a gyűrűvel, s alig ment, már jött is:– Mehetsz a király elé.A lány a trón elé járult, mutatta a királynak Jankulát. A király mosolyogva nézte a
gyermeket.– Nagyon szép gyermeket szültél – mondta. – Aztán fiú-e?– Az, felséges királyom. Jankulának hívják.– Kancellár, írd – intett a király. – Én ennek a gyermeknek, Jankulának adományozom
Vajdahunyad várát az összes hozzá tartozó birtokkal. És mától kezdve legyen a neve Hunyadi
János.

A lány boldogan kocsizott vissza Erdélybe a kisfiával. Nagy szeretettel szorította a szívére,
és azt mondta neki:– Nagy hős leszel, híres ember, az egész világ ismerni fogja a neved. Hallod, Jankulám?! Te,
te Hunyadi János.

Nincsenek megjegyzések: